Dishwashers
  Warewashing
 
Airkem - Serviceบริการหลังการขาย
  - ติดตั้งระบบชุดควบคุมน้ำยา ฟรี ตลอดจนบำรุงรักษาตลอดการใช้งาน
 - บริการตรวจเช็คตามกำหนดและกรณีเรียกฉุกเฉินพร้อมกับเขียนรายงานการบริการทุกครั้งเสมอ
 - ให้การฝึกอบรมคนงานให้ปฏิบัติให้ถูกวิธี ใช้ในปริมาณที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 - เน้นการอบรมทางสุขลักษณะ และบุคลิกที่ดีส่วนบุคคล
 - ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคต่างๆ
 - แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน

นโยบายการให้บริการ (SERVICE POLICY)
  การบริการลูกค้า
  1. การตรวจเช็คและการบริการลูกค้า ควรทำเป็นประจำอย่างสัปดาห์ละครั้งต่อลูกค้าหนึ่งราย ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับผลการล้าง หรือระบบเครื่องจ่ายน้ำยาสามารถเรียกบริการได้ตลอดเวลา เขียนรายงานการบริการทุกครั้ง
  2. ตรวจเช็คความเข้มข้น ปรับระดับความเข้มข้นของน้ำยาล้างไขมัน SURF-KLEEN และน้ำยาอบแห้ง (KLEAR-DRY) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  3. ตรวจเช็คอุณหภูมิ ปรับให้ได้ระดับที่ถูกต้องในช่วงล้างไขมันและในช่วงล้างน้ำสุดท้าย
  4. ตรวจเช็คระบบทำความร้อน (หม้อต้มน้ำร้อน) ถ้าพบปัญหาเกี่ยวกับการอุดตัน หรือสูญหาย ควรดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อทำให้การทำงานของเครื่องมีประสิทธิภาพที่สุด
  5. ตรวจเช็คแกนล้างต่าง ๆ (WASH ARMS / NOZZLES / RINSE ARMS / SPRAY JETS)
  6. ตรวจเช็คระบบการไหลเวียนของน้ำระหว่างถังล้างแต่ละช่วงว่าอยู่ในระดับปกติหรือเปล่า ควรจะปรับระดับการหมุนเวียนของน้ำให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเครื่องแต่ละชนิด
  7. ตรวจเช็คระบบการถ่ายน้ำ ถ้าพบปัญหาควรรีบทำการแก้ไขเท่าที่ทำได้ ควรแนะนำวิธีการที่ถูกต้องให้กับพนักงานที่คุมเครื่อง รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายบริหาร
  8. ตรวจเช็คระบบการถ่ายน้ำ ถ้าพบปัญหาเกี่ยวกับรอยรั่วหรือพบว่ามีสิ่งอุดตันที่ระบบท่อน้ำ ควรรีบทำการแก้ไข และรายงานผู้บริหารให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
  9. ตรวจเช็คระบบต่าง ๆ ของเครื่อง ถ้าพบปัญหาควรจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ถ้าพบปัญหาเกี่ยวกับเกาะติดของหินปูนที่เครื่อง ควรแนะนำการใช้ SCALE-FREE เพื่อแก้ไข
  10. ตรวจเช็คระบบของสายไฟต่าง ๆ และสวิทซ์ควบคุมต่าง ๆ ทำรายงานถึงผู้บริหารทันทีที่ตรวจพบปัญหา